Jdi na obsah Jdi na menu
 


Představenstvo OSŽ: Ministerský návrh úpravy Tarifu

http://www.osz.org/index.php/zpravodajstvi-on-line-osz/35-zol-reportaze/5089-predstavenstvo-osz-ministersky-navrh-upravy-tarifu-obsahuje-ustanoveni-ohledne-regionalnich-spoju-ktere-je-pro-nas-zcela-neprijatelne-bude-nutne-jednat-o-nalezeni-oboustranne-prijatelneho-reseni

article preview

Bohaté na informace bylo hned první poprázdninové zasedání Představenstva OSŽ, které se konalo v úterý 10. 9. 2019 v sídle OSŽ a které moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý (na snímku). Nejobsáhlejší z bodů - informace ze zásadních jednání – zabral více než dvě hodiny a to se zdaleka ještě neprobíralo všechno. Například k režijním výhodám se nejužší vedení OSŽ sejde znovu, na pátek pak bude svoláno společné jednání odborových centrál.

První část informací ze zásadních jednání patřila tradičně Českým drahám a slovo proto dostal první místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ při ČD Vladislav Vokoun, který informoval o jednání zástupců OSŽ (9. 9.) na ministerstvu dopravy, ale především pak o jednání pracovního týmu pro problematiku zavádění ETCS, konverzi trakčního vedení na střídavou soustavu, řešení uzlu Praha a železničního spojení na Letiště Václava Havla, a také rozpočet SFDI. „Přislíbili, že zohlední naše připomínky v OPD 3, a byla nám (ze strany ministerstva dopravy) přislíbena větší koordinace,“ uvedl Vladislav Vokoun s tím, že ještě letos budou zahájeny přípravné kroky k celé řadě staveb, mimo jiné i již zmiňované dráhy na Letiště Václava Havla. „Problém je v rozpočtu SFDI. Není sice úplně špatný, ale není to tak, že bychom jásali, ale je šance, že na investice bude nakonec více peněz,“ řekl Vladislav Vokoun dále a dodal: „Dohodli jsme se, že se za půl roku sejdeme a vyhodnotíme to.“

Další informace, které zazněla z úst Vladislava Vokouna, se týkala návrhu Ministerstva dopravy ČR na úpravu Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace SŽDC, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování drážní dopravy, od 15. prosince 2019. „Ministerský návrh tarifu je sice ve stejné výši jako doposud a dokonce na dobu tří jízdních řádů, ale minimálně jedno ustanovení, zejména ohledně regionálních spojů, je pro nás zcela nepřijatelné. Budeme se tomuto návrhu bránit,“ řekl Vokoun v diskusi s tím, že doufá ve vstřícný postoj ministra dopravy. Členové Představenstva OSŽ připraví stanovisko, se kterým v pátek (13. 9.) seznámí ostatní odborové centrály.

Na závěr svého vystoupení se Vladislav Vokoun krátce vyjádřil i k pololetním výsledkům hospodaření Českých drah: „Nemáme špatný hospodářský výsledek. Jediné, co nás trápí, je, že nemáme kompletní management; 19. 9. by řádná dozorčí rada (DR) měla dovolit nového člena a předsedu DR ČD a na mimořádné dozorčí radě 25. 9. by měla proběhnout samotná (do)volba dvou členů představenstva Českých drah. Ten seznam, který koluje v médiích, je stále neoficiální, takže bych se nedivil, kdybychom na stůl nakonec dostali úplně jiný seznam. Hlavně, pane bože, abychom už doplnili představenstvo! Železnice sice jede setrvačností, ale dlouhodobě je to neudržitelné.“

Méně radostných zpráv měl i Radek Nekola, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo, především ohledně zavádění ETCS (respektive implementace ETCS do starých lokomotiv). Zástupcům OSŽ a Federace strojvůdců se zejména nelíbí umístění zobrazovacích zařízení. „Z naší strany zaznělo negativní stanovisko k oběma návrhům (na umístění) a zároveň jsme apelovali na to, že při zadávání výběrových řízeních se zapomínalo na to, aby strojvedoucí na každou aplikaci měl zvláštní obrazovku.“ Podle Nekoly je zvláštní, že až 9. 9. 2019 se řeší, kam se zobrazovací panel umístí. „Budu pozván na řídící výbor, abych vysvětlil naše připomínky a to, že Cargo možná nebude schopno v termínu zařízení ETCS do lokomotiv namontovat. Nemůžeme se přece spokojit s polovičatým řešením za tolik milionů,“ prohlásil.

Na rozdíl od Českých drah se plnění podnikatelského plánu ČD Cargo nevyvíjí pozitivně. „Skutečně od jara zaznamenáváme výpadky dovozu rudy a k tomu dalších substrátů pro výrobu železa. Druhý výpadek přeprav je v hnědém uhlí - česká energetická soustava nakupuje levnější elektřinu od našich sousedů, což se promítlo do potřeb přepravy uhlí do našich elektráren,“ řekl dále. V rámci jednání DR ČD Cargo byli i zástupci zaměstnanců v dozorčí radě výkonným ředitelem informováni o opatřeních směřujících k úsporám, do kterých například patří omezení reklamy. „Šetří se i na právních službách, na projektech, do kterých společnost dává peníze. Velký tlak je na snížení přesčasové práce a na čerpání dovolené. Důležité ale především je zajištění plnění kolektivní smlouvy, kterou máme podepsanou do 31. 3. 2020,“ dodal.

Radek Nekola však odmítl myšlenku, že firma míří do červených čísel. „Hospodářský výsledek možná nebude splněn, ale výsledek bude kladný. Je to důsledek příliš ambiciózního plánu a naplňují se předpoklady, že evropská ekonomika začíná zpomalovat. Úkolem společnosti je orientovat se na nové komodity a nové příležitosti. Celý ekonomický trh v Evropě se mění, všichni nákladní dopravci na to budou muset reagovat,“ poznamenal: „Takže není to nic katastrofálního, jen jsme museli včas zareagovat na to, co se kolem nás děje.“ V závěru svého vystoupení se pak Radek Nekola zmínil o projednávání katalogu zaměstnání, o pokračujícím kolektivním vyjednávání ve společnosti Metrans či o pozastavení dotací na rekreace z C-SF.

S novinkami u SŽDC seznámil členy Představenstva OSŽ místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ SŽDC Petr Štěpánek. Mimo jiné hovořil o společném jednání odborových centrál se zaměstnavatelem (28. 8.), kde byla generálním ředitelem Bc. Jiřím Svobodou, MBA, předložena 3. změna PKS SŽDC, která obsahuje závazek zaměstnavatele na zachování úhrady stávajícího příplatku na komerční vlaky a spoluzavazadla, a která dále navrhuje poskytovat zaměstnancům SŽDC jednorázový příspěvek na dopravu od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020 (1000 Kč) a zároveň s tím byl předložen i návrh nové PKS SŽDC na rok 2020. „Ten není nijak restriktivní, dokonce obsahuje i ponechání KOP, což už léta nepamatujeme, a podstatnou věcí je, že navrhuje 1% navýšení mezd, tedy ne úplně nulový nárůst,“ prohlásil Štěpánek. Zaměstnavatel chce stanovisko do 30. 9., kdy v Berouně začíná nejprve společné zasedání odborových centrál, teprve pak přijede zaměstnavatel.

Telegraficky Petr Štěpánek zmínil i rámcové zásady FKSP. „Zatím jsme se nedostali do fáze uzavření zásad, budeme ještě jednat. Nemáme zatím se všemi odborovými centrálami, podepsanou dohodu o kolektivním vyjednávání.“ Petr Štěpánek mluvil i o Novelizaci katalogu prací (připomínkování do 3/2020) a připomínkovém řízení k novelizaci předpisu o bezpečnosti a ochraně zdraví Bp1. Tajemník PV OSŽ SŽDC Miloš Paleček připomněl, že se chystá novelizace dopravního předpisu D1.

Závěr patřil předsedovi OSŽ Mgr. Martinu Malému, který mimo jiné referoval o jednání s představiteli poradní skupiny pro strojvedoucí železniční sekce ETF a zástupci FSČR v Praze na téma sledování výkonu práce strojvedoucích v software správce infrastruktury („V každé zemi to bude trochu jinak, v samotném Česku se tento systém zřejmě nepodaří prosadit do legislativy dříve než v příštím roce.“) a také o jednání pracovního týmu RHSD pro hospodářskou politiku, ve kterém se budou sociální partneři zabývat návrhem nové hospodářské strategie ČR s výhledem do roku 2030.

Představenstvo dále projednalo a odsouhlasilo přiznání dvou dávek z Podpůrného fondu OSŽ a žádosti o navýšení finanční částky pro právní pomoc v řízení před soudem, celkem pro čtyři členy OSŽ. V rámci bodu, věnovaného organizačním záležitostem, předložil vedoucí ESO JUDr. Večeř návrh novelizace Směrnice pro zpracování osobních údajů v OSŽ a Metodického pokynu pro zpracování osobních údajů v ZO OSŽ. Směrnice byla upravena v souladu s nařízením o ochraně fyzických osob, tzv. GDPR, nařízeným Evropským parlamentem a Radou Evropské unie. „Chceme se na tuto problematiku zaměřit na školeních pro základní organizace OSŽ,“ uvedl JUDr. Večeř. Návrh byl schválen.

Představenstvo se dále seznámilo s hospodařením OSŽ-Ú a s informacemi o plnění rozpočtu OSŽ-Ú za první pololetí letošního roku a doporučilo Ústředí OSŽ schválit rozdělení hospodářského výsledku. Martin Vavrečka, místopředseda OSŽ pro správu majetku, předložil návrh na investiční záměr – instalaci kamerového systému v hotelu Ostrý. Záměr byl schválen, bude realizován do 30. 11. 2019. Představenstvo se dále zabývalo návrhy na zahraniční cesty představitelů OSŽ (na zasedání výkonného výboru ETF, na zasedání železniční sekce ETF a plenární zasedání Evropského sociálního dialogu na železnici, na zasedání poradní skupiny pro strojvedoucí v rámci železniční sekce ETF, na zasedání poradní skupiny pro doprovodný vlakový personál v rámci železniční sekce ETF, na společné zasedání PV OSŽ SŽDC a PV OZŽ ŽSR, dále na výstavu modelové železnice FISAIC, na regionální mistrovství USIC v badmintonu a na sjezd rakouských odborů). Všechny návrhy byly projednány a schváleny.

Představenstvo dále schválilo návrh nové členky Revizní komise OSŽ – Ivany Malounové, která je členkou Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo. Návrh bude předložen na nejbližším jednání Ústředí OSŽ.

JUDr. Petr Večeř předložil pilotní projekt k záměru rozšířit právní poradenství i na jiné oblasti, než jsou pracovněprávní, a to o rodinné právo, vlastnické právo k nemovitostem a k movitým věcem, na dopravní (silniční) nehody a dědické právo. Záměr vznikl ve snaze dále rozšířit benefity členů OSŽ. Poradenství by mělo být zdarma (v trvání do 60 minut) a bude určeno všem členům OSŽ, kteří jsou členy nejméně jeden rok, především potom těm, kteří jsou v tíživé situaci. Podílelo by se na něm sedm advokátních kanceláří z celé republiky. Tento záměr bude dále předložen k jednání Ústředí OSŽ.

V závěru informovala předsedkyně Revizní komise (RK) OSŽ Barunka Balážová o přesunu dvoudenního výjezdního zasedání RK na říjen a poděkovala za doplnění Revizní komise.

 
 
Facebook

Mail list


Archiv

Kalendář
<< srpen / 2023 >>

Statistiky

Online: 1
Celkem: 290937
Měsíc: 2661
Den: 61